شما هم ميتوانيد معجزه کنيد :

پوزش من رو بخاطر غيبت چند روزم بپذيرید . ولی در عوض براتون مطالب جالبی جمع کردم که همه اش رو امروز آپلود ميکنم .

 

اعتماد به نفس كليد موفقيت :
1. اعتماد به نفس اساس موفقيت ها و پيروزي هاي بزرگ است.

2. شما مي توانيد از عهده هر كاري برآييد به شرط آن كه شديداً خواستار آن باشيد.

3.مردم عادي اميد و آرزو دارند ؛ افراد متكي به نفس ، هدف و برنامه.

4. عدم توانايي يا نداشتن شرايط مناسب نيست كه مانع پيشرفت شماست ؛ مانع واقعي نداشتن اعتماد به نفس است.

5. شما هيچ محدوديتي در توانايي انجام كار نداريد جز محدوديت هايي كه خودتان در ذهنتان ايجاد مي كنيد.

6. اعتماد به نفس يك عادت است . براي پرورش آن بايد طوري عمل كنيد كه گويي اعتماد به نفسي را كه خواستار آن هستيد داريد.

7. رؤياهاي بزرگ داشته باشيد. فقط رؤياهاي بزرگ مي توانند روحيه و ذهن شما را فعال نگه دارند.

8. كليد اعتماد به نفس اين است كه ابتدا  تصميم بگيريد چه مي خواهيد و سپس براي رسيدن به خواسته خود طوري عمل كنيد كه گويي امكان شكست وجود ندارد.

9. در درونِ جسارت ،  نبوغ  و قدرت سحرآميزي نهفته است.

10. واقع نگر باشيد و آينده  ايده آل خود را با تمام جزئيات آن مجسم كنيد.

11. آينده متعلق به كساني است كه خواستار آن هستند . از همين امروز تصميم بگيريد هر چه را در زندگي آرزو داريد طلب كنيد.

12. شما هميشه در اين كه چه كاري را بيشتر، چه كاري را كمتر و چه كاري را اصلاً انجام ندهيد آزاد هستيد.

13. انسان هايي كه اعتماد به نفس دارند خودشان را با ديگران مقايسه نمي كنند. فقط خودشان را با بهترين كسي كه مي توانند باشند مقايسه مي كنند.

14. در هر بخشي از زندگي به عالي بودن فكر كنيد و هرگز براي دستيابي به آن از هيچ تلاشي كوتاهي نكنيد.

15. هر كاري را كه دوست داريد ، انجام دهيد و با تمام وجود براي بهتر بودن در آن كار تلاش كنيد.

اعتماد به نفس يعنی چه ؟ چطور به دست می آيد :

1.      اعتماد به نفسِ تزلزل ناپذير نتيجه ايمان تزلزل ناپذيربه ارزشهايتان است.

2.      خوشبختي و اعتماد به نفس هنگامي به طور طبيعي ايجاد مي شود كه شما احساس كنيد در حال تبديل شدن به بهترين انساني هستيد كه مي توانيد باشيد.

3.      اگر به نداي درون خود گوش فرا دهيد و از فطرت خود پيروي كنيد احتمال اين كه بار ديگر مرتكب اشتباه شويد بسيار كم خواهد شد .

4.      اعتماد به نفس هنگامي به طور طبيعي ايجاد مي شود كه زندگي بيروني و دروني شما با يكديگر هماهنگ باشد.

5.      پايبندي به يك هدف و احساس تعهد نسبت به آن در شما اعتماد به نفس ايجاد مي كند.

6.      براي داشتن اعتماد به نفس بالا بايد در زندگي خود به ارزش هاي والا پايبند باشيد نه ارزش هاي حقير.

7.      هر فعاليتي در جهت بالا بردن انضباط  فردي اعتماد و اطمينان شما را نسبت به خودتان و توانايي هايتان افزايش مي دهد.

8.      ايستادگي در برابر سختي ها ، در شما اعتماد به نفس ايجاد مي كند و توانايي مقاومت شما را نيز افزايش مي دهد.

9.      پشتكار يعني داشتن انضباط فردي در انجام كارها.

10.  هر تلاشي در جهت افزايش انضباط فردي و پشتكار موجب افزايش عزت نفس، احترام به خود و احساس غرور نسبت به خود مي شود.

11.  تلاش و مبارزه با مشكلات كوچك تر به شما توانايي مبارزه با مشكلات بزرگتر را مي دهد و دست آوردهاي عظيم تري را نصيب شما مي كند.

12.  انسان هايي كه اعتماد به نفس دارند همواره در تمام زمينه هاي زندگي براي خود هدف هاي بزرگي مشخص مي كنند.

13.  داشتن هدف هاي بزرگ ، اعتماد به نفس شما را افزايش مي دهد و نيز اطمينان شما را در مورد دست يافتن به هدف ها بالا مي برد.

14.  بر روي كاغذ آوردن هدف ها موجب مي شود تا اعتماد و اطمينان شما نسبت به دست يافتني بودن آنها افزايش پيدا كند.

15.  اعتماد به نفس يك نگرش است و نگرش ها از واقعيت ها مهمترند.

 

شما هم اعتماد به نفس خواهيد داشت . اگر به اين نكات عمل كنيد :

1. شما يك انسان كاملاً خوب هستيد . افكار منفي كه درباره خود داريد ، واقعيت ندارند.

2. مدام به هدف هاي خود فكر كنيد.

3. روي كاغذ آوردن هدف ها و برنامه هاي عملي رسيدن به آنها ، سريع تراز هر عامل ديگري مي تواند در شما اعتماد به نفس ايجاد كند.

4. به خودتان ايمان داشته باشيد . تنها ، نبض اين كلام استوار مي تواند تمام توانتان را به تپش درآورد.

5. آنهايي كه اعتماد به نفس دارند در مورد آنچه خواهان آن هستند فكر و صحبت مي كنند و به همين دليل آن را به دست مي آورند.

6. اعتماد به نفس در دنياي بيرون با زندگي شرافتمندانه در دنياي درون آغاز مي شود.

7. با وضوح كامل براي خود مشخص كنيد كه چه كسي هستيد و به چه چيزي پايبنديد. از سازشكاري بپرهيزيد.

8. هنگامي آرامش و اعتماد به نفس را تجربه خواهيد كرد كه بدانيد كار درست را انجام مي دهيد، صرف نظر از اين كه به چه قيمتي تمام مي شود.

9. هنگامي كه مطمئن هستيد هماهنگ با والاترين ارزشهايتان زندگي مي كنيد، اعتماد به نفستان افزايش پيدا مي كند.

10. پويايي و بازدهي انسان هايي كه داراي ارزش ها و اصول مكتوب هستند ، بيش از انسان هايي است كه فاقد آن هستند .

11. با نگاه كردن به رفتارتان ، بخصوص هنگامي كه تحت فشارهستيد ، هميشه مي توانيد ارزش هاي واقعي خود را بشناسيد.

12. يك ديد روشن كه به وسيله يك برنامه ريزي دقيق پشتيباني شود در شما احساس اعتماد به نفس و قدرت دروني بسيار زيادي ايجاد مي كند.

13. تنها معياري كه نشان مي دهد تا چه حد چيزي را باور داريد اين است كه تا چه اندازه با ثبات قدم به آن مي پردازيد.

14. انسان هايي كه اعتماد به نفس دارند كاملاً مي دانند كه هستند و به چه اعتقاد دارند.

15. اصول زير بنايي و پايداري را كه به آنها معتقديد مشخص كنيد و اراده كنيد كه مطابق با آنها زندگي كنيد.

 

مي توانيد اعتماد به نفس بالايي داشته باشيد اگر  :

1. بپذيريد كه هر جا و هر كه هستيد به اين دليل است كه خودتان خواسته ايد. اگر موقعيت تان را دوست نداريد ، خودتان را تغيير دهيد.

2. آنقدر تجسم كنيد تا تحقق پيدا كند. طوري عمل كنيد كه گويي همان اعتماد به نفسي را كه خواستاريد دارا هستيد و تا به واقعيت پيوستن آن ، اين تصوير ذهني را حفظ كنيد.

3. يك خوش بين تمام عيار باشيد. در هر شرايطي به دنبال يافتن نقاط مثبت باشيد.

4. بزرگ ترين ويژگي انسان اين است كه مي تواند توقف ناپذير شود. شما هنگامي توقف ناپذير مي شويد كه تحت هيچ شرايطي از ادامه كار خسته نشويد.

5. در از بين بردن نيروهاي بالقوه دروني، ترديد داشتن نسبت به خود ، به تنهايي از تمام محدوديت هاي بيروني قوي تراست.

6. از امروز تصميم بگيريد به جاي آن كه قرباني تغيير باشيد استاد تغيير شويد.

7. بهترين راه پيش بيني آينده ، ساختن آن است.

8. اعتماد به نفس هم مانند تايپ كردن يا دوچرخه سواري يك مهارت است كه مي توان با تمرين آن را پرورش داد.

9. براي به دست آوردن اعتماد به نفس بايد طوري عمل كنيد كه گويي آن را دارا هستيد.

10. ابتدا مشخص كنيد كه دقيقاً چه مي خواهيد و آنگاه با تمام توان براي دستيابي به آن تلاش كنيد.

11. پرورش اعتماد به نفس مانند پرورش اندام است. بايد ابتدا تركيب اصلي را بسازيد و سپس روي آن كار كنيد.

12. شما بسيار بيش از آن چه تصور مي كنيد باهوش و خلاق هستيد . اراده كنيد كه هر روز هوش و خلاقيت خود را بيشتراز قوه به فعل درآوريد.

13. همه مي ترسند، اما انسان برتر كسي است كه عليرغم ترسش كاري را كه بايد ، انجام دهد.

14. اگر كاري را به خاطر آن كه از آن مي ترسيد انجام ندهيد ، ترس كنترل زندگي شما را به دست مي گيرد.

15. شما به همان چيزي بدل مي شويد كه اكثر اوقات به آن فكر مي كنيد . پس به آنچه كه مي خواهيد باشيد فكر كنيد نه آنچه نمي خواهيد.

 

معجزه اعتماد به نفس :

1. هنگامي كه براي اولين بار با كسي ملاقات مي كنيد در چشم هايش نگاه كنيد ، نامتان را به وضوح بگوييد و محكم با او دست بدهيد.

2. طريقه بر زبان آوردن نامتان هنگام معرفي خود به ديگران معياري است براي سنجش اين كه چقدر خودتان را دوست داريد و به خود احترام مي گذاريد.

3. هر كجا كه مي رويد پيش فرضتان اين باشد كه موفق مي شويد و انتظار داشته باشيد كه مورد محبت و توجه ديگران قرار گيريد.

4. شما بزرگ ترين معجزه طبيعت هستيد و هرگز نه در گذشته و نه در آينده نظير شما نبوده و نخواهد بود.

5. لازم نيست كه كسي غير از خودتان باشيد. فقط كافي است از كسي كه قبلاً بوده ايد بهتر باشيد.

6. زندگي را با واژه هاي خودتان تعريف كنيد و هميشه مثل بهترين كسي كه مي توانيد باشيد زندگي كنيد.

7. هيچ مشكلي وجود ندارد كه شما قادر به حل آن نباشيد، هيچ مانعي وجود ندارد كه شما قادر به از ميان برداشتن آن نباشيد و هيچ هدفي وجود ندارد كه شما قادر به رسيدن به آن نباشيد.

8. هر كاري را كه ديگري انجام داده باشد شما هم به احتمال زياد مي توانيد انجام دهيد به شرط آن كه شديداً طالب آن باشيد.

9. هيچ كس بهتر از شما نيست. فقط بعضي از افراد در زمينه هاي بخصوصي بهتر از شما پرورش يافته اند و دانش بيشتري كسب كرده اند.

10. اگر كاري ارزش انجام دادن داشته باشد، بايد آن را شروع كنيد ، حتي اگر در اوايل كار نتوانيد آن را به خوبي انجام دهيد.

11. اگر كاري ارزش انجام دادن داشته باشد بايد آن را با تمام وجود دنبال كرد.

12. براي رسيدن به هدفي كه براي خود تعيين كرده ايد مي توانيد هر چه را كه لازم است ياد بگيريد.

13. ذهن شما مثل ماهيچه عمل مي كند. هر چه بيشتر آن را به كار گيريد قوي تر مي شود.

14. يكي از راه هاي پرورش اعتماد به نفس اين است كه حتي وقتي مي توان محتاطانه عمل كرد ، شجاعانه و با اعتماد به نفس عمل كنيد.

15. انسان هايي كه اعتماد به نفس دارند ابتدا فكر مي كنند، تصميم مي گيرند و سپس عمل مي كنند.

 

/ 1 نظر / 86 بازدید

salam be maa ham sar bezanin